Siyum HaTorah of Baltimore
Down Arrow
Man holding Gemara

Please check the tractates that you would like to learn, fill in your name and email address and submit this form.

Study should be completed by 26 Kislev 5780 (sundown on 12/24/19).

Tanach
Torah
Bereishis
Shmos
Vayikra
Bamidbar
Devarim
 
Nevi'im Rishonim
Yehoshua
Shoftim
Shmuel A
Shmuel B
Melachim A
Melachim B
Nevi'im Acharonim
Yeshayah (1 - 22)
Yeshayah (23 - 44)
Yeshayah (45 - 66)
Yirmiyah (1 - 17)
Yirmiyah (18 - 34)
Yirmiyah (35 - 52)
Yechezkel (1 - 24)
Yechezkel (25 - 48)
Hosheah
Yoel
Amos
Ovadiah
Yonah
Michah
Nachum
Chabakuk
Tzefanyah
Chagai
Zecharyah
Malachi
Kesuvim
Tehillim (Sunday)
Tehillim (Monday)
Tehillim (Tuesday)
Tehillim (Wednesday)
Tehillim (Thursday)
Tehillim (Friday)
Tehillim (Shabbos)
Mishlei (1 - 16)
Mishlei (17 - 31)
Iyov (1 - 21)
Iyov (22 - 42)
Shir HaShirim
Rus
Eichah
Koheles (1 - 6)
Koheles (7 - 12)
Esther
Daniel
Ezrah
Nechemyah
Divrei Hayamim A (1 - 18)
Divrei Hayamim A (19 - 36)
Divrei Hayamim B

Mishnayos
Zeraim
Berachos
Pe'ah
Demai
Kilayim
Shevi'is
Trumos
Ma'asros
Maaser Sheni
Challah
Orlah
Bikurim
Moed
Shabbos
Eruvin
Pesachim
Shekalim
Yoma
Sukkah
Beitzah
Rosh HaShannah
Ta'anis
Megillah
Moed Katan
Chagigah
Nashim
Yevamos
Kesubos
Nedarim
Nazir
Sotah
Gittin
Kiddushin
Nezikin
Baba Kama
Baba Metzia
Baba Basra
Sanhedrin
Makkos
Shevuos
Ediyos
Avodah Zarah
Avot
Horiyos
Kodashim
Zevachim
Menachos
Chullin
Bechoros
Arachin
Temurah
Krisos
Me'ilah
Tamid
Middos
Kinim
Taharos
Kelim
Ohalos
Nega'im
Parah
Taharos
Mikvaot
Niddah
Machshirin
Zavim
T'vul Yom
Yadaim
Uktzin

Talmud
Brachos (1 - 4)
Brachos (5 - 9)
Shabbos (1 - 2)
Shabbos (3 - 7)
Shabbos (8 - 15)
Shabbos (16 - 24)
Eruvin (1 - 4)
Eruvin (5 - 10)
Pesachim (1 - 2)
Pesachim (3 - 7)
Pesachim (8 - 10)
Shekalim
Yoma (1 - 4)
Yoma (5 - 8)
Sukkah (1 - 2)
Sukkah (3 - 5)
Beitzah
Rosh Hashanah
Ta'anis
Megillah
Moed Katan
Chagigah
Yevamos (1 - 4)
Yevamos (5 - 8)
Yevamos (9 - 15)
Kesubos (1 - 3)
Kesubos (4 - 7)
Kesubos (8 - 13)
Nedarim (1 - 4)
Nedarim (5 - 11)
Nazir (1 - 5)
Nazir (6 - 9)
Sotah (1 - 4)
Sotah (5 - 9)
Gittin (1 - 4)
Gittin (5 - 9)
Kiddushin (1)
Kiddushin (2 - 4)
Baba Kama (1 - 3)
Baba Kama (4 - 7)
Baba Kama (8 - 10)
Baba Metzia (1 - 3)
Baba Metzia (4 - 6)
Baba Metzia (7 - 10)
Baba Basra (1 - 3)
Baba Basra (4 - 8)
Baba Basra (9 - 10)
Sandhedrin (1 - 5)
Sandhedrin (6 - 9)
Sandhedrin (10 - 11)
Makkos
Shavuos
Avodah Zara (1 - 2)
Avodah Zara (3 - 5)
Horiyos
Zevachim (1 - 3)
Zevachim (4 - 8)
Zevachim (9 - 14)
Menachos (1 - 3)
Menachos (4 - 7)
Menachos (8 - 13)
Chulin (1 - 2)
Chulin (3)
Chulin (4 - 7)
Chulin (8 - 12)
Bechoros (1 - 4)
Bechoros (5 - 9)
Erchin
Temurah
Krisos
Me'ilah
Niddah (1 - 4)
Niddah (5 - 10)
Daf Yomi

Personal Details
 
Your Name: Your Email: Confirm Email: